Jetstar 大平賣! 大阪、東京、峴港、河内、新加坡機票連稅唔過$1000

Jetstar推出3日限時優惠, 日本及東南亞機票全部唔洗$1000!

來回連稅計:

峴港$628起、河內$667起、大阪$876起、東京$892起、新加坡$919起

訂票日期:即日至2019年1月24日

旅行日期:2019年2月11日至3月19日、5月17日至6月24日 (大阪)

2019年3月11日至3月20日、5月14日至5月29日 (東京)

2019年2月26日至4月10日、4月30日至5月29日 (峴港)

2019年2月26日至4月10日、5月14日至5月28日 (河内)

2019年5月6日至5月29日、6月25日至9月19日 (新加坡)

訂票官網: https://www.jetstar.com/hk/zh/deals

https://www.jetstar.com/hk/zh/deals

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *