HK Express 今朝9點: 買去送回, 連稅唔過$1000!

今朝9:00記住搶飛!

HK Express 推出左買去送回機票, 連稅計:

(台中連稅$781)、(濟州連稅$817)、(芽莊連稅$829)、(清邁連稅$913)、(峴港連稅$886)、(曼谷連稅$923)、(布吉連稅$993)、(沖繩連稅$988)、(釜山連稅$1,005)、(首爾連稅$1,038)、(宮古下地島連稅$1,045)、(暹粒連稅$1,083)、(石垣島連稅$923)、(鹿兒島連稅$933)、(高松連稅$1,073)、(長崎/熊本/廣島連稅$1,073)、(大阪連稅$1,306)、(福岡連稅$1,156)、(東京成田連稅$1,283)、(東京羽田連稅$1,309)、(名古屋連稅$1,366)、(寧波連稅$952)

訂票日期:2019年11月25日9am至12月1日

旅行日期:2019年12月2日至2020年10月26日

HK Express官網:

http://www.hkexpress.com